: HOME

CIT i perioden 1996-1999

Ud fra en vurdering af styrker, svagheder, muligheder og risici på IT-området valgte CIT i 1996 at fokusere på udvikling og implementering af et koncept for forskningsprojektsamarbejde offentlig/privat. Som projekt-matchmaker har CIT kombineret forskningsmæssig kvalitet, samfundsmæssige prioriteringer og innovation i erhvervslivet. De udviklede procedurer og kontraktmodeller har reguleret parternes pligter og rettigheder på en sådan måde, at der blev skabt grundlag for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde mellem offentlige forskere og erhvervslivet. Et samarbejde der tilgodeser begge parters legitime interesser i på den ene side uafhængig peer-review og forskningspublicering og på den anden side beskyttelse af forretningsinteresser.

CIT har i perioden 1997-1999 indgået 38 samarbejdskontrakter med ialt 37 erhvervs-virksomheder og 19 institutter på 8 offentlige forskningsinstitutioner. Disse kontrakter har et samlet budget på 272 millioner kroner. Erhvervslivets andel svarer til, at hver gang CIT har anvendt 100 kr. har erhvervslivet bidraget med godt 150 kr. – et beløb der ligger 400% over det oprindeligt forudsatte.

Ud over denne markante private medfinansiering, er der skabt en lang række direkte projektresultater i form af forskningsartikler, patenter og grundlag for nye produkter, services og processer. Konkret vurderer stort set alle de deltagende virksomheder at have fået væsentlige forskningsbidrag til deres innovation af både produkter og processer samtidig med at projekterne har produceret forskningsresultater, der målt med den sædvanlige akademiske målestok ser ud til at have en kvalitet og et omfang, der fuldt ud matcher andre offentligt finansierede forskningsinitiativer. Som eksempel kan nævnes to projekter: sammen med bl.a. udviklingsfirmaet Beologic skabtes nye patenter og dramatiske forbedringer i produktet i perioden op til salg af firmaet – et salg der femten-doblede investorernes indsats – samtidig med at det teoretiske arbejde resulterede i en verdensrekord i bevisteknik. Og som resultat af et projekt om World Wide Web med TeleDanmark Internet er der udviklet og markedsført helt nye produkter samtidig med at en stribe forskningsartikler er publiceret. I forbindelse med dette sidste projekt undersøges en firma-dannelse, noget der også sker som opfølgning på en række andre projekter.

Hertil kommer resultater på uddannelsesområdet: der er uddannet godt 70 kandidater og Ph.D.’er i projekterne der er skabt ti nye forskningsbaserede IT-uddannelser, bl.a. har CIT taget initiativ til udvikling af alle de fire fuldtids universitetsuddannelser, som nævnes i "Danmarks erhvervspolitiske strategi, IT/Tele/Elektronik", side 21 (Erhvervsministeriet, oktober 1998).

Endvidere har CIT udviklet og implementeret én centerkontrakt og deltaget i udvikling og implementering af to andre. CIT har ligeledes udviklet et koncept for forskningsaktieselskaber, og det første af disse, Alexandra Instituttet A/S er allerede knap et år efter starten er klar succes. Endelig har CIT taget initiativ til etableringen af et netværk af multimedie-laboratorier, kaldet InterMedia, samt til udviklingen af et tilsvarende nordisk netværk, Nordic Interactive. Som et resultat af dette arbejde er der etableret en nordisk forskerskole.

CIT har således demonstreret, at forskningssamarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv kan øges markant, at erhvervslivet har vilje til betydelig medfinansiering og at der kan skabes såvel fremragende akademisk forskning som betydelig erhvervsmæssig innovation.

I perioden 2000-2002 vil CIT koncentrere sig om at udvikle en ny type forskningssamarbejde som vi kalder partnerskaber. Læs mere her.


Top | Home